Eso Nipobone Chaya Bithitole Lyrics (এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে)

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারাজলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ-
কাজলনয়নে, যুথীমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে দিক বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘনবরিষনে জলকলকলে এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥In English:
Come to the shade of the Nipban,
Let's take a bath in fresh water.
Give Akulia thick black hair, Meghnil quite around the body-
In Kajal Nayan, Yuthimala melts, Come in the shade of Nipban.
Today, every now and then, laughter, girlfriend,
Let there be a twinkle in the eye.
In Mallargan, then in the melodious voice, I bring the message to the forest.
Come to the waterfall in the dense rain, in the shade of the forest.

Bangla-English Lyrics:
Ēsō nīpabanē chāẏābīthitalē, ēsō karō snāna nabadhārājalē. Dā'ō ākuliẏā ghana kālō kēśa, parō dēha ghēri mēghanīla bēśa- kājalanaẏanē, yuthīmālā galē, ēsō nīpabanē chāẏābīthitalē. Āji kṣaṇē kṣaṇē hāsikhāni, sakhī, adharē naẏanē uṭhuka camaki. Mallāragānē taba madhusbarē dika bāṇī āni banamarmarē. Ghanabariṣanē jalakalakalē ēsō nīpabanē chāẏābīthitalē.
https://suronuragi.blogspot.com/2020/06/eso-nipobone-chaya-bithitole-lyrics.html
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url